10 günlük hava durumu dosya yükle
Verejná správa - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eGovernment / Verejná správa

Efektívna verejná správa

Dňa 25. októbra 2016 sa uskutočnil informačný seminár Efektívna verejná správa, ktorý bol venovaný aktuálnym témam reformy verejnej správy. Zástupcovia Ministerstva vnútra SR na podujatí odprezentovali hlavné ciele a priority Operačného programu Efektívna verejná správa a bližšie predstavili princíp fungovania koordinačného mechanizmu medzi OP EVS a OP Integrovaná Infraštruktúra.

Prezentácie z podujatia nájdete tu:


Projekty OPIS v rezorte MV SR

 Pozvánka na stiahnutie.

Prezentácie z 1. decembra 2009 na stiahnutie:

 


Projekty OPIS v rezorte ÚGKK SR

  Pozvánka na stiahnutie.

Prezentácie z 6. októbra 2009 na stiahnutie:
Stav implementácie projektov PO1 OPIS – Denisa Žiláková, MF SR,
Projekty OPIS a ÚGKK SR, aktuálny stav – Bronislava Tóthová, ÚGKK SR,
Projekty OPIS a legislatíva – Jana Dráčová, ÚGKK SR,
Projekty OPIS a elektronizácia služieb katastra – Ľudovít Hamaš, VÚGK,
Architektúra riešenia projektov OPIS v prostredí ÚGKK SR – Viktor Birmon, ÚGKK SR


 

"Polčas" eGovernment štúdií uskutočniteľnosti OPIS

Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, pozývajú na verejnú prezentáciu čiastkového plnenia štúdií uskutočniteľnosti Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) pre Prioritnú os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb (okrem eHealth). Prezentácia sa uskutoční v utorok 31. marca 2009 o 9:00 hod v City Hotel Bratislava na Seberíniho ulici č.9 v Bratislave. Pozvánka na stiahnutie.


 

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS)

Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Ministestvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, pozývajú zástupcov územnej samosprávy na semináre/školenia k problematike Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) a Koncepciám rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS). Účastníkom odporúčame vopred si preštudovať NKIVS a metodický pokyn na tvorbu KRIS (www.informatizacia.sk).Prezentácia Fungovanie 602XML formulárov v prostredí miestnej samosprávy

Práca s digitálnym obsahom v prostredí miestnej samosprávy
 
PPP spracovalo pre ZMOS, v rámci pilotného projektu Digitálna samospráva (DISAM), financovaného MDPT SR, študijný materiál "Práca s digitálnym obsahom v prostredí miestnej samosprávy".

Seminár o novom zákone o ISVS

V utorok 4.júla 2006 sa v bratislavskom hoteli Danube uskutočnil seminár o zákone o informačných systémoch verejnej správy (ISVS), ktorý zorganizovali PPP, ITAS a MDPT SR. Ponúkame vám prezentácie zo seminára na stiahnutie:

Voľný informačný prístup do katastra

V utorok 13. júna 2006 sa v bratislavskom hoteli DUKLA uskutočnila verejná prezentácia projektu "Voľný informačný prístup do katastra", ktorá sa konala v rámci projektu PPP "Prezentácia realizácie eGovernment projektov Stratégie konkurencieschopnosti MINERVA" v spolupráci so splnomocnencom vlády pre informatizáciu spoločnosti a s finančným príspevkom MDPT SR. Pri príprave tohto podujatia PPP spolupracovalo aj so spoločnosťou NESS Slovensko.

Prezentácia projektu elektronizácia knižníc

Vo štvrtok 1.júna 2006 sa v bratislavskom hoteli DUKLA uskutočnila verejná prezentácia projektu Program elektronizácie knižníc. Podujatie organizovalo občianske združenie PPP v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslavom Kukučkom, MDPT SR a MK SR. Cieľom bolo informovať o plnení tejto úlohy Akčného plánu Informačná spoločnosť Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (MINERVA).

Verejná prezentácia riešenia Ústredného portálu verejnej správy

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 26.mája 2006 v bratislavkom hoteli DUKLA ako súčasť projektu PPP "Prezentácia realizácie eGovernment projektov Stratégie konkurencieschopnosti MINERVA", realizovaného v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu spoločnosti a s finančným príspevkom MDPT SR v mesciacoch máj-jún 2006.
  • Úvodná prezentácia PPP na podujatí 25.mája 2006 (download pdf)
  • Leták PPP k projektu "Prezentácia realizácie eGovernment projektov" (download pdf)
  • Prezentácia ÚPVS (Ivan Šiagi, Michal Ohrablo, Miroslav Krempaský) (download pdf)

PPP a spoločnosť SAP Slovensko sú garanti novej sekcie portálu EurActiv.sk Verejná správa, ktorá začala fungovať od februára 2006. Sekcia monitoruje európske trendy v oblasti výkonu verejnej správy, na európskej, cez národnú a regionálnu, až po miestnu úroveň. Mimoriadna pozornosť je venovaná novým fenoménom, ako napríklad možnosti využívania informačných a komunikačných technológií pre zefektívnenie výkonu verejnej správy a jej priblíženie občanovi.