10 günlük hava durumu dosya yükle
Fondy EU - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eGovernment / Fondy EU

Fondy EU

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A OPII - 15.6.2016

Informačný seminár VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A OPII sa uskutočnil v stredu 15.júna 2016 o 9:00 v hoteli Bratislava.


 

Dňa 14. apríla 2015 sa uskutočnila v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR beseda členov PPP k Operačnému programu Ľudské zdroje, ktorá bola poslednou besedou organizovanou vrámci predstavenia jednotlivých operačných programov na programové obdobie 2014-2020. Besedy sa zúčastnili a OP ĽZ predstavili Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR a Vladimír Kováčik, štátny tajomník MŠVVŠ SR. (Prezentácia B. Ondruš, prezentácia V. Kováčik).


Dňa 19. februára 2015 sa uskutočnila beseda členov PPP k Integrovanému regionálnemu operačnému programu s manažérkou programovania MPRV SR Elenou Chrenkovou-Kušnírovou zo sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja. Išlo o ďalšiu z besied, ktoré PPP postupne organizujú k schváleným operačným programom na programové obdobie 2014-2020. (Prezentácia na stiahnutie.)

Dňa 27. novembra 2014 sa uskutočnila beseda členov PPP k Operačnému programu Kvalita životného prostredia (pozvanka). Išlo o prvú z besied, ktoré budú PPP postupne organizovať aj k ostatným schváleným operačným programom na programové obdobie 2014-2020. Operačný program prítomným predstavili zástupcovia riadiaceho orgánu z MŽP SR i sprostredkovateľských orgánov z MV SR a SIEA.

Prezentácie na stiahnutie:

 

Jesenné diskusné večery OPIS SOIRÉE 2013

Počas jesenných mesiacov roku 2013 sa uskutočnila séria klubových diskusných večerov pod názvom OPIS SOIRÉE, ktoré boli určené pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktorú zaujíma téma informatizácie spoločnosti. Ich organizátorom bol Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán OPIS v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu.

Na septembrovom, prvom podujatí (link na pozvánku v pdf), sa prítomní mohli dozvedieť aktuálne informácie ohľadom prioritnej osi 2, konkrétne digitalizácie národného a kultúrneho dedičstva. Na stretnutí boli odprezentované dva veľké projekty, projekt Digitálna galéria v podaní Márie Bohumelovej a projekt Digitálna audiovízia, ktorý odprezentovala Martina Polčíková. Účastníkom večera boli ukázané konkrétne zdigitalizované diela, ktoré sú už v tejto chvíli prístupné na www.webumenia.sk. V prípade projektu digitálnej audiovízie bolo ku koncu augusta tohto roku do digitálnej podoby prevedených takmer 30 tisíc rozličných nahrávok a záznamov.

OPIS SOIRÉE 19.9.2013

Druhý diskusný večer venoval téme elektronických služieb a skúsenostiam z praxe v oblasti elektronického verejného obstarávania (link na pozvánku v pdf). Na oboch stretnutia prítomných privítal generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu OPIS Norbert Molnár. Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pavol Bojňanský informoval o súčasnej situácii v oblasti finalizácie elektronických služieb. Ďalšia časť bola venovaná jednému z prvých úspešne ukončených projektov, ktorým je elektronické verejné obstarávanie. Podľa Kataríny Šáchovej z ÚVO obstarávanie prostredníctvom EVO prináša cca 30 % úsporu času oproti klasickému „papierovému“ verejnému obstarávaniu.

OPIS SOIRÉE 17.10.2013

Posledný z diskusných večerov OPIS SOIRÉE, ktorý sa uskutočnil koncom novembra (link na pozvánku v pdf), bol zameraný na predstavenie dvoch konkrétnych elektronických služieb, a to Integrovaného volebného informačnému systému a portálu geoportal.sk. Integrovaný volebný informačný systém je novinkou v oblasti elektronických služieb, ktorý bol nedávno vyskúšaný pri voľbách do VÚC. Podľa Štefana Tótha zo ŠÚ SR je nový systém jednoduchý a komfortný pri príprave akéhokoľvek druhu volieb a referend. Katarína Leitmannová z ÚGKK SR predstavila nový mapový portál – geoportal.sk, ktorý je určený predovšetkým pre verejnú správu, napr. na vytváranie ich územných plánov, ale aj pre širšiu verejnosť.
 

OPIS SOIRÉE 21.11.2013


Pracovný workshop PPP - 12.12.2011

Úvodný pracovný workshop PPP venovaný príprave SR na programovacie obdobie EÚ 2014-2020 sa uskutočnil v pondelok 12.decembra 2011.

Program:

 1. Privítanie a úvodné slovo – Milan Ištván, prezident PPP, Aleš Mičovský, výkonný riaditeľ SOFTEC, s.r.o.,
 2. Agenda Europa 2020 a Slovensko  – Ivan Štefanec, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, SDKÚ-DS,
 3. Priority finančného rámca na obdobie 2014 – 2020  – Milena Jaburková, IBM Government Programs, expertka Digital Europe,
 4. IS ako horizontálna priorita NSRR SR pre obdobie 2007-2013 v kontexte tematických cieľov pre roky 2014 -2020 – Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít, ÚV SR,
 5. Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 – Rudolf Vadovič, Octigon, a.s.,
 6. Záver, občerstvenie.

 Tri regionálne konferencie v novembri 2006

PPP a MDPT SR ako organizátori, spoločnosť IBM ako generálny partner a ďalší partneri Vás pozývajú na 3 regionálne konferencie na tému "Využitie štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2007 - 2013 na informatizáciu spoločnosti". Konferencie sa uskutočnia v utorok 28.11.2006 v Bratislave, v stredu 29.11. v Banskej Bystrici a vo štvrtok 30.11.2006 v Košiciach.


Tlačová správa ITAS a PPP

V pondelok 2.októbra 2006 PPP a ITAS zverejnili spoločnú tlačovú správu k vládnemu návrhu na zníženie finančnej alokácie v rámci NSRR SR 2007-2013 na prioritu Informatizácia spoločnosti o zhruba 500 miliónov EUR. (download)

 

Pripomienkovanie NSRR SR 2007-2013

PPP zaslalo 30.augusta 2006 na MVRR SR zásadnú pripomienku k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (download .doc)


 

Verejná diskusia o informatizácii kultúry v rokoch 2007-2013

Vo štvrtok 30.marca 2006 sa v hoteli Dukla uskutočnila verejná diskusia „Informatizácia kultúry a programovacie obdobie EÚ 2007-2013", ktorú zorganizovali PPP, MK SR, MDPT SR a Komisia NR SR pre IS.

 

PPP pripomienkovali NSRR SR 2007-2013

PPP v rámci medzirezortného pripomienkovania zaslali 28.februára 2006 na MVRR SR svoje pripomienky k návrhu Národného strategického referenčného rámca SR 2007-2013. (download)

 

Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 a Informačná spoločnosť

Vo štvrok 26. januára 2006 sa uskutočnil v hoteli Dukla workshop "Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 a Informačná spoločnosť". Workshop spoločne organizovali MDPT SR, ITAS a PPP a jeho cieľom bolo informovať odbornú verejnosť o príprave NSRR SR vo väzbe na IS, o príprave zásobníka projektov, o ďalšom postupe a prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce v roku 2006. (download pozvanka)

Program:

 1. Privítanie (M.Kukučka, splnomocnenec vlády SR pre IS, J.Sabaka, prezident ITAS, B.Ondruš, prezident PPP)
 2. Denisa Žiláková, MDPT SR: Aktuálny stav príprav NSRR SR 2007-2013 a pozícia MDPT SR
 3. Pavol Kárász ml., eConsulting: NSRR SR 2007-2013 a IS, informácia o ďalšom postupe
 4. Stanoviská a informácie zainteresovaných subjektov (rezorty, miestna a regionálna samospráva)
 5. Diskusia
 6. Záver, občerstvenie

Možnosti financovania IT projektov prostredníctvom eurofondov

Prezentácia výkonného riaditeľa PPP Milana Ištvána pre partnerské spoločnosti HP Slovakia dňa 18.8.2005 v Penati Clube Bratislava na tému "Možnosti financovania IT projektov prostredníctvom eurofondov"

Analýza ICT infraštruktúry na Slovensku

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) dňa 27. októbra 2004 usporiadali pracovné stretnutie k zadefinovaniu potrieb pre pripravovanú analýzu stavu ICT infraštruktúry na Slovensku v rámci Opatrenia 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra (Komponent D: Hodnotenie potrieb a príprava návrhov). Predpokladá sa vypísanie verejnej súťaže pre spracovanie hodnotenia súčasného stavu ICT v zdravotníckych zariadeniach, úradoch, školách, knižniciach a spoločenských centrách.


Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR organizuje v utorok 29.júna 2004 o 9.00 v Trenčíne konferenciu k Operačnému programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor.
 

 

 
 

PPP pripravili pre účastníkov aprílového XIV. Snemu ZMOS v Bratislave informačný CD ROM na tému Informatizácia Slovenska na miestnej úrovni, najmä vo väzbe na Operačný program Základná infraštruktúra. Ponúkame vám úvodník prezidenta PPP Braňa Ondruša k tomuto CD.


Výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván v utorok 4. mája vystúpi v Banskej Bystrici na seminári Štrukturálne fondy EU pre oblasť IT na tému Prečo je dôležité informatizovať regióny? Jeho prezentáciu si môžete stiahnuť tu. Viac info na www.infocom.cz.