10 günlük hava durumu dosya yükle
eBusiness - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eBusiness

Stanovisko k materiálu „Zabezpečenie rozvoja elektronického podpisu v štátnej správe

Využitie elektronického podpisu v štátnej správe predstavuje zložitú problematiku, ktorej riešenie je potrebné vidieť v dlhodobom a minimálne celoeurópskom kontexte. Budú potrebné rozsiahle finančné prostriedky, aby bolo možné elektronický podpis efektívne využívať pre rozvoj informatizácie spoločnosti v súlade so „Stratégiou rozvoja informačnej spoločnosti v podmienkach SR".

Predkladaný dokument preto rieši aktuálnu problematiku, ktorej je potrebné venovať pozornosť. Rieši však len jeden aspekt zavádzania/využívania elektronického podpisu v štátnej správe, a to vydávania certifikátov pre potreby štátnej správy. Toto považujeme za nevyhnutný konkrétny krok, ktorý však musí vyplývať zo stratégie štátu v tejto oblasti a musí byť realizovaný v širšom kontexte (informatizácia štátnej správy, e-government, európske iniciatívy). Predkladaný dokument však tieto širšie súvislosti nezohľadňuje a naviac obsahuje viacero faktických nepresností, o ktorých je nevyhnutné diskutovať na odbornej úrovni.

Domnievame sa, že prvým krokom k urýchlenému a efektívnemu využívaniu elektronického podpisu vo verejnej správe by malo byť vypracovanie a schválenie „Harmonogramu zavádzania elektronického podpisu v štátnej správe" vo vláde SR. Podkladový dokument by mal obsahovať podrobnejšie rozpracovanie možných variantov riešenia, s vyhodnotením ich finančných dopadov a následkov. Až na základe takto vládou schválenej stratégie je podľa nášho názoru možné efektívne realizovať jednotlivé kroky, na ktoré sú viazané poskytované finančné prostriedky.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme dokument NBÚ vrátiť na prepracovanie v súčinnosti s MDPT SR, ktoré informatizáciu spoločnosti má v kompetencii. Súčasne si dovoľujeme ponúknuť spoluprácu pri príprave takejto stratégie.

Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC)
IT asociácia Slovenska (ITAS)
Partnerstvá pre prosperitu (PPP)
Slovenská informatická spoločnosť (SISp)

V Bratislave 10. mája 2004.


Stanovisko k návrhu zákona o elektronickom obchode

Organizácie Slovenská asociácia pre elektronický obchod, IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť a Partnerstvá pre prosperitu sa na stretnutí dňa 1. októbra 2003 v Bratislave k vládnemu návrhu zákona o elektronickom obchode zhodli na nasledujúcom odporúčaní pre poslancov Národnej rady SR:

Vítame úsilie Vlády Slovenskej republiky deklarované v jej Programovom vyhlásení vytvoriť podmienky pre využívanie elektronického obchodu na Slovensku. Berieme do úvahy skutočnosť, že vláda na svojom zasadaní 20. augusta 2003 schválila návrh zákona o elektronickom obchode.
Predložený návrh zákona o elektronickom obchode však nevytvára dostatočné legislatívne podmienky, ktoré by umožnili rozvoj elektronického obchodu v SR. Jeho schválením v súčasnej podobe bude formálne naplnený bod legislatívneho plánu vlády.
Navrhujeme preto poslancom NR SR, aby v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona (tlač 381) tento návrh vrátili Vláde SR na prepracovanie.
Súčasne ponúkame spoluprácu pri príprave nového znenia zákona.

Najdôležitejšie nedostatky tlače 381:

 1. Zákon svojim obsahom a dosahom:
  - neovplyvní súčasný stav elektronického obchodovania na Slovensku, ktorý je minimálny;
  - nie je podnetom pre tvorbu legislatívneho prostredia umožňujúceho elektronický obchod.
 2. Zákon vychádza iba z jednej smernice EÚ, ale nezohľadňuje ďalšie predpisy EÚ týkajúce sa elektronického obchodu.
 3. Rozsah a obsah zákona nezodpovedá obsahu bežných zákonov. Obsah jeho paragrafov neupravuje obchodné vzťahy a platnosť obchodných dokumentov. Obsah aj štruktúra Zákona zodpovedá legislatívnej norme v úrovni smernice a nie v úrovni zákona.
 4. Zákon nemá nadväznosť na právne predpisy, ktoré súvisia s elektronickým obchodom.
 5. Zákon vôbec nespomína existujúci Zákon o elektronickom podpise a nevyužíva jeho existenciu a očakávané použitie v oblasti overovania platnosti obchodných vzťahov a dokumentov.
 6. Štruktúra zákona nedáva priestor pre jeho neskoršiu novelizáciu.
 7. Zákon nevvtvára prostredie pre rozvoj podnikania v oblasti elektronického obchodovania.
 8. Zákon nevytvára podmienky pre rozvoj eGovernmentu na Slovensku.