10 günlük hava durumu dosya yükle
Broadband - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Broadband

Broadband

Telekomunikačné stavby IX

Dňa 5. októbra 2016 sa v Bratislave uskutočnil ďalší ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby IX. Podujatie aj tento rok spoluorganizovalo Fórum pre komunikačné technológie, Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Partnerstvá pre prosperitu. Prezentácie z podujatia si môžete stiahnuť TU.

Telekomunikačné stavby VIII

Dňa 8. októbra 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnil v priestoroch Výskumného ústavu spojov ďalší ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby VIII. Podujatie aj tento rok spoluorganizovalo Fórum pre komunikačné technológie (CTF), Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) a Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Účastníci seminára sa dozvedeli aktuálne informácie o témach týkajúcich sa napríklad širokopásmového internetu v prostredí EÚ, situácie vrámci plnenia cieľov Digitálnej agendy pre Európu, ako aj aktuálneho stavu ohľadom implementácie širokopásmového internetu na Slovensku.

Prezentácie zo seminára si môžete stiahnuť TU.

 

Telekomunikačné stavby VII

V Bratislave sa dňa 14. októbra 2014 uskutočnil ďalší ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby VII, ktorý spoluorganizovalo Fórum pre komunikačné technológie (CTF), Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) a Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Účastníci seminára sa dozvedeli aktuálne informácie o témach týkajúcich sa napríklad využívania štrukturálnych fondov na rozvoj širokopásmového internetu, samotného nového návrhu stavebného zákona, o situácii ohľadom výstavby sietí novej generácie v ČR, ale aj aktuálny stav ohľadom implementácie širokopásmového internetu do bielych miest.

Prezentácie zo seminára si môžete stiahnuť TU.

Fotoreportáž z podujatia:

 

Telekomunikačné stavby VI

Dňa 10. októbra 2013 sa v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici konal ďalší ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby VI s témou „Znižovanie nákladov na výstavbu prístupových sietí novej generácie“. Seminár, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 účastníkov, zorganizovali Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Fórum pre komunikačné technológie a Partnerstvá pre prosperitu. Na podujatí vystúpili v rámci diskusie aj zástupcovia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ohľadom aktuálnych informácií vo veci pripravovaného návrhu stavebného zákona. Prítomní si vypočuli prednášky na témy ako dostupnosť širokopásmového prístupu k sieťam elektronických komunikácií, praktické skúsenosti z prípravy a realizácie projektov sietí širokopásmového prístupu, alebo aj na tému týkajúcu sa budúceho programového obdobia 2014-2020 z pohľadu ďalšieho rozvoja širokopásmových sietí a služieb na Slovensku.

Prezentácie zo seminára Telekomunikačné stavby VI sú dostupné na stránke VÚS: http://www.vus.sk/Aktuality/2013/stavby6_prednasky.asp


Fotoreportáž z podujatia:

 

SEMINÁR Telekomunikačné stavby III.

Prezentácie na stiahnutie:

 


Verejná prezentácia k Prioritnej osi 3 OPIS v Banskej Bystrici 3.12.2009
 

Program:

 1. 9:00 - Otvorenie – Miroslav Čellár, PPP,
 2. 9:15 - Implementácia Prioritnej osi 1 a Opatrenia 1.2 OPIS – Denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia OPIS, MF SR,
 3. 9:45 - Výzva pre obce a mestá – Gabriel Rusznyák, vedúci oddelenia monitorovania, hodnotenia a publicity OPIS, MF SR,
 4. 10:45 - Prestávka na kávu,
 5. 11:15 - Implementácia Prioritnej osi 3 OPIS „Broadband“ - Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci, ÚV SR,
 6. 11:30 - Technické a právne aspekty projektov PO3 OPIS - Ján Šebo/Stanislav Irsák, členovia spracovateľského tímu štúdie uskutočniteľnosti PO3,
 7. 12:00 - Panelová diskusia,
 8. 12:30 - Obed.

Prezentácie:


Broadband pre regióny

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), združenie Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a Výskumný ústav spojov (VÚS), n.o., organizovali seminár Broadband pre regióny, ktorý sa uskutočnil v utorok 4.novembra 2008 od 9:00 hod. vo VÚS Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20 (www.vus.sk).

Pprogram:

 1. Otvorenie (9:00-9-15) – Milan Ištván, PPP, Ivan Fraňo, VÚS, Ján Šebo, CTF,
 2. Širokopásmové technológie pre život (9:15-9:30) – Cisco Systems/Alef Nula,
 3. Dostupnosť a využívanie širokopásmového prístupu v regiónoch SR (9:30-9:50) – Vladimír Murín, VÚS, n.o., BB
 4. PRESTÁVKA (9:50-10:10) - občerstvenie
 5. Zmena infraštruktúry – výzva pre mestá a obce, premena zámeru na skutky(10:10-10:30) – Anna Zubríková, Želsys, a.s.
 6. Panelová diskusia o skúsenostiach a plánoch „Ako na to ideme, čo máme zasebou“ (10:30-11:30) – Trnava, Michalovce, Zvolen, Riečka
 7. Projekty širokopásmovej infraštruktúry pre združenia obcí (11:30-12:00) – JánŠebo, TelTemp, s.r.o.
 8. Štúdia uskutočniteľnosti Prioritnej osi 3 OPIS „Broadband“ – otázky aodpovede (12:00-12:30) – Rudolf Vadovič, Octigon, a.s.
 9. Diskusia (12:30-13:00)
 10. ZÁVER - občerstvenie


Odborná diskusia k Prioritnej osi 3 OP IS


MF SR, ÚV SR, PPP a CTF usporiadali v stredu 27. júna 2007 v City Hotel Bratislava odbornú diskusiu k implementácii Prioritnej osi 3 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (PO3 OP IS) "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu".

Workshop o širokopásmovom internete a OP IS

V utorok 27. marca 2007 uporiadalo PPP v bratislavskom klube Penati odborný workshop "Prioritná os Operačného programu Informatizácia spoločnosti: Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu". Partnerom podujatia bola spoločnosť Cisco Systems Slovakia.


Clanok na www.inet.sk o ZOMES.


Občianske združenie PPP Vás pozýva na workshop v rámci podujatí PPP k príprave Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013.

 

Jeho téma je „Využitie chrbticovej optickej infraštruktúry ŽSR - ŽT a budovanie metropolitných optických sietí" a uskutoční sa vo štvrtok 16. júna 2005 v Bratislave.

Program:

 

PPP spolupracuje na príprave konferencie ku Svetovému dňu telekomunikácií, ktorá sa uskutoční v stredu 25. mája v Kongresovom centre Technopol v Bratislave.

 

Metropolitné optické siete

PPP, ZMOS a VÚS Banská Bystrica organizujú seminár o Metropolitných optických sieťach, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 14. októbra 2004 o 11.00 v sídle VÚS v Banskej Bystrici. Pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

 
 

Digitálne mestá

PPP v spolupráci so ZMOS a Cisco Systems v Obecných novinách číslo 40 vydali prílohu „Digitálne mestá“ s poditulom „Poskytovanie moderných elektronických služieb na úrovni samosprávy vo svete“. Prílohu si môžete stiahnuť tu.