10 günlük hava durumu dosya yükle
Stanovy PPP - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Čo je PPP? / Stanovy PPP

Preambula
Partnerstvá pre prosperitu (ďalej PPP) sú nezávislým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom PPP je vytváranie partnerstiev predovšetkým verejných inštitúcií, podnikateľských subjektov a organizácií tzv. tretieho sektora za účelom realizácie konkrétnych projektov na podporu šírenia nových technológií a ich praktických aplikácií do všetkých oblastí spoločenského a hospodárskeho života. K naplneniu týchto cieľov organizuje najmä odborné semináre, verejné prezentácie, diskusné podujatia, vzdelávacie aktivity, vydáva periodické i neperiodické publikácie, pripravuje rozhlasové i televízne relácie, realizuje internetové stránky, pričom pri všetkých aktivitách spolupracuje nielen so slovenskými, ale aj zahraničnými subjektami.


Hlava I
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Partnerstvá pre prosperitu sú nezávislé občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky.

Článok 2
Sídlom PPP je Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.

Článok 3
PPP sa vo svojej činnosti riadia týmito stanovami a schválenými programovými dokumentmi.

Článok 4
Ciele PPP sú:
a) podpora ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky s dôrazom na modernizáciu,
b) podpora šírenia nových technológií a ich praktických aplikácií do všetkých oblastí spoločenského a hospodárskeho života,
c) organizovanie aktivít, najmä: odborné semináre, verejné prezentácie, diskusné podujatia, vzdelávacie činnosti, vydávanie periodických i neperiodických publikácií, príprava rozhlasových i televíznych relácií, realizácia internetových stránok a to v spolupráci nielen so slovenskými, ale aj zahraničnými subjektami.
Hlava II
Členstvo
Článok 5
Členom PPP sa môže stať ktorýkoľvek občan SR, ktorý dosiahol vek 14 rokov a súhlasí so stanovami PPP. Členom PPP tiež môže byť ktorákoľvek právnická osoba registrovaná v Slovenskej republike.

Článok 6
Členstvo vzniká registráciou, ktorú vykoná Výkonná rada PPP.

Článok 7
Členstvo zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením z PPP,
b) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
c) vylúčením, ktoré je možné iba v prípade hrubého porušenia týchto stanov. O vylúčení rozhoduje Výkonná rada PPP, na základe odporúčania Zboru poradcov PPP.

Článok 8
Práva členov:
a) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach PPP,
b) využívať výhody, ktoré združenie poskytuje,
c) navrhovať členov koordinačnej skupiny PPP,
d) byť informovaný o činnosti PPP, predovšetkým o hospodárení združenia
e) podávať návrhy, pripomienky a odporúčania.

Článok 9
Povinnosti členov:
a) dodržiavať stanovy PPP a ďalšie dokumenty,
b) podľa svojich schopností a možností podporovať ciele a činnosť PPP,
c) platiť členské príspevky.

Hlava III
Partneri PPP
Článok 10
PPP si zachovávajú nekomerčný charakter organizácie a svojej činnosti. Právnické i fyzické osoby - podnikateľské subjekty, preto môžu získať aj štatút Partnera PPP.

Článok 11
Štatút Partnera vzniká podpisom partnerskej zmluvy. Partnerská zmluva musí mať vždy rovnaký obsah pre všetkých Partnerov PPP. Partnerská zmluva špecifikuje vzájomné záväzky, k plneniu ktorých sa jej podpisom obe strany zaväzujú.

Orgány PPP

Článok 14
Výkonná rada PPP
Výkonná rada PPP je výkonným riadiacim orgánom PPP a koná v ich mene. Výkonná rada PPP pripravuje návrhy na aktivity združenia a koordinuje ich realizáciu. Na čele Výkonnej rady PPP stojí prezident PPP, ktorý je štatutárnym zástupcom združenia.
Svoje právomoci a povinnosti vykonáva Výkonná rada v úzkej súčinnosti s a na základe odporúčaní a záverov
Zboru poradcov PPP.

Výkonná rada PPP najmä:
a) pripravuje a realizuje konkrétne aktivity PPP,
b) spolupracuje s členmi a Partnermi PPP pri realizácii aktivít,
c) spolupracuje s inými partnermi pri realizácii aktivít,
d) pravidelne informuje členov a Partnerov PPP, ako aj médiá o svojej činnosti a aktivitách združenia,
e) po konzultácii so Zborom poradcov PPP vytvára a ruší odborné a pracovné komisie,
f) registruje členov PPP,
g) na základe odporúčania Zboru poradcov PPP rozhoduje o vylúčení člena PPP z tohto združenia,
h) zvoláva zhromaždenie členov a Partnerov PPP,
i) na návrh zhromaždenia členov a Partnerov PPP a na základe záverov Zboru poradcov PPP rozhoduje o zániku združenia,
j) po odporúčaní Zboru poradcov PPP schvaľuje rozpočet, vydáva výročnú správu, vrátane informácií o hospodárení,
k) pre plnenie svojich úloh si môže vytvoriť aj platený aparát.

Článok 15
Zbor poradcov
Zbor poradcov PPP tvoria odborníci a uznávané osobnosti. Členstvo v Zbore poradcov je dobrovoľnou a reprezentatívnou funkciou a je nezastupiteľné. Zbor poradcov sa schádza podľa potreby, pričom jeho členovia môžu napĺňať svoju funkciu v prípade potreby aj individuálne. Zbor poradcov určuje strategické ciele a zámery, aktivity a spôsoby ich naplnenia, dáva odporúčania Výkonnej rade a Zhromaždeniu členov a Partnerov PPP. O zložení Zboru poradcov rozhoduje Výkonná rada.

Článok 16
Zhromaždenie členov a Partnerov PPP
Zhromaždenie členov a Partnerov PPP je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa minimálne raz za dva roky a vždy, keď o to písomne požiada 1/3 členov združenia alebo to odporučí Zbor poradcov PPP. Každý člen - fyzická i právnická osoba - má na ňom jeden hlas. Partneri PPP sa na ňom zúčastňujú s hlasom poradným.
Zhromaždenie členov a Partnerov PPP najmä:
a) volí Výkonnú radu PPP a prezidenta PPP,
b) prerokúva správu Výkonnej rady o hospodárení,
c) hodnotí činnosť PPP a Výkonnej rady,
d) rozhoduje o vstupe PPP do iných združení a vystúpení z nich,
e) schvaľuje stanovy PPP, vrátane ich zmien a doplnkov,
f) navrhuje Výkonnej rade zánik PPP.

Hlava IV
Hospodárenie
Článok 17
PPP si vytvárajú pre zabezpečenie svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami PPP. PPP hospodária podľa schváleného rozpočtu.

Článok 18
Hospodáriť s majetkom má právo Výkonná rada PPP. Zaväzovať sa môže len do výšky majetku a svojich finančných aktív.

Článok 19
Majetok je vlastníctvom združenia a možno s ním disponovať len so súhlasom Výkonnej rady PPP.

Článok 20
Príjmy tvoria:
a) dotácie a subvencie,
b) členské príspevky,
c) príspevky Partnerov PPP,
d) dary a iné príspevky,
e) ostatné príjmy.
Hlava V
Kontrola
Článok 21
Kontrolu hospodárenia vykonáva na základe rozhodnutia Výkonnej rady PPP externý audítor.
Hlava VI
Symboly PPP
Článok 22
Symbolom PPP je logo a názov.
Hlava VII
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 23
Do uskutočnenia prvého zhromaždenia členov a partnerov PPP vykonáva všetky funkcie Výkonnej rady PPP zakladajúci výbor združenia, ktorého menný zoznam je súčasťou žiadosti o registráciu (v zmysle zákona).

Článok 24
Združenie zaniká rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny Výkonnej rady PPP, ktorá o zániku rozhoduje po odporúčaní zhromaždenia členov a Zboru poradcov PPP. V prípade prijatia právoplatného rozhodnutia o zániku združenia Výkonná rada zároveň rozhodne o majetkovom vysporiadaní a právnom nástupníctve, prípadne stanoví likvidátora.